Privacybeleid

Dit Privacy Statement is opgesteld door XYZ Dynamics B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (5627 SZ) Eindhoven, Verdunplein 4, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73577979, voortaan “wij” of “ons”. onder de handelsnaam XYZ Dynamics (“XYZ Dynamics” of “XYZ” of “wij” of “ons”).

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van gebruikers die de website van XYZ Dynamics https://xyzdynamics.nl (de “Website”) bezoeken volgens de normen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “GDPR”).

Bij XYZ is de bescherming van uw privacy in ons belang. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te geven in de persoonsgegevens die wij van u verzamelen wanneer u de Website bezoekt en hoe wij deze verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

XYZ is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. XYZ verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden en middelen, zoals nader toegelicht in deze Privacyverklaring.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor een wettelijke basis hebben. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen; en
 • wanneer deze verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van XYZ of van een derde, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan die van XYZ of die derde.

Welke soorten persoonsgegevens verwerkt XYZ?

XYZ verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens om u diensten van hoge kwaliteit te kunnen bieden, waaronder de volgende persoonsgegevens:

Contactgegevens: Wanneer u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief van XYZ, door het invullen van een contact- of sollicitatieformulier, of wanneer u een reservering plaatst, wordt u gevraagd gegevens in te voeren zoals uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en adres. Wij verwerken deze gegevens alleen om u de gevraagde informatie te verstrekken of om uw reservering te verwerken.

IP-adres en uw gebruik van de Website: bij elk bezoek aan de Website wordt uw (vaste of tijdelijke) IP-adres gedetecteerd. Wij verwerken deze gegevens voor technisch en functioneel beheer om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

Informatie in verband met cookies: cookies verzamelen informatie wanneer u de Website bezoekt met betrekking tot uw gebruik van de Website, afhankelijk van de categorieën cookies waarvoor u toestemming hebt gegeven. Lees voor meer informatie de onderstaande Cookieverklaring.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

In de meeste situaties gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over XYZ. Meer in het bijzonder verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om contact met u op te nemen om uw vragen en/of verzoeken te beantwoorden;
 • om uw reservering te verwerken;
 • Om onze administratie bij te houden;
 • om onze communicatiemethoden en de functionaliteit van de Website te ontwikkelen en te verbeteren;
 • om u informatie te verstrekken en uw inschrijving op onze nieuwsbrief of andere communicatie te beheren;
 • om uw identiteit te verifiëren indien u langs elektronische weg of anderszins contact met ons opneemt; en
 • om uw sollicitatie te verwerken en u op de hoogte te houden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken op een wijze die onverenigbaar is met bovengenoemde doeleinden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uw persoonsgegevens worden altijd door een mens verwerkt. XYZ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor uw persoon.

Doorgifte van persoonsgegevens aan gelieerde ondernemingen

Een deel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan inhouden dat uw gegevens naar een of meer aan XYZ gelieerde ondernemingen worden gezonden, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de behandeling van uw verzoek.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

XYZ zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • het is noodzakelijk in verband met een overeenkomst tussen u en XYZ;
 • XYZ wordt gedwongen mee te werken aan een geldig juridisch proces, zoals het betekenen of ontvangen van een dagvaarding, het voldoen aan een verzoek van de rechtbank of het starten van een juridische procedure;
 • XYZ meent dat u iets heeft gedaan dat in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van de website;
 • Indien wij gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners, zullen wij passende regelingen treffen om ervoor te zorgen dat de gegevensbescherming ten minste gelijk is aan het door XYZ toegepaste beveiligingsniveau. Wij sluiten altijd een gegevensverwerkingsovereenkomst als uw gegevens aan derden worden doorgegeven.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie (met inbegrip van de EER)

Voor zover wij, of de hierboven genoemde derden, uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken, heeft XYZ gezorgd voor passende waarborgen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens varieert, afhankelijk van het soort persoonsgegevens en het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk toegestane bewaartermijn.

Veiligheid

XYZ heeft de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om u te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en wijziging van de door u verstrekte gegevens. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Op wat voor rechten heb je recht?

Volgens de GDPR heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld en verwerkt. Dankzij deze rechten behoudt u de controle over de informatie die u betreft, voorkomt u onrechtmatigheden of onjuistheden en zorgt u voor transparantie en vertrouwen tussen u en ons.

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie: u hebt het recht om te allen tijde toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. Wij verzoeken u vriendelijk aan te geven welke persoonsgegevens u wenst te ontvangen.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren en van de correctie op de hoogte te worden gesteld. Tevens zullen wij de ontvangers van de gegevens in kennis stellen van de aanpassingen die zijn aangebracht in eventuele onjuiste gegevens, tenzij deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
 • Recht om te worden vergeten: u hebt het recht te eisen dat wij uw persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderen, op voorwaarde dat wij niet verplicht of gemachtigd zijn door de toepasselijke wet- of regelgeving om uw gegevens verder te verwerken.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:
 • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt en u verzoekt om beperking van het gebruik ervan in plaats van verwijdering;
 • persoonsgegevens niet langer nodig zijn om door ons te worden verwerkt en u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, kosteloos en in een leesbaar formaat van ons te ontvangen.
 • Recht op bezwaar: u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te blijven verwerken op grond van dwingende legitieme belangen. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen verwerking voor directe reclame, die op verzoek zal worden gestaakt.
 • Recht om toestemming in te trekken: indien wij uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@xyzdynamics.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één maand of, in uitzonderlijke gevallen, binnen drie maanden op uw verzoek reageren.

Heb je een vraag?

Met ons aan de slag gaan?